Revize plynu

Provádíme revize vyhrazených plynových zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a vyhlášky č. 21/1979 Sb. Provozní revize se provádí 1x za 3 roky a každý rok (mimo roku provedení provozní revize) se provádí kontroly zařízení. Revize provádíme dle našich platných osvědčení a oprávnění, které naleznete v sekci Certifikáty a oprávnění. V případě potřeby nebo dotazů se na nás obraťte a rádi Vám pomůžeme.

Provádíme revize kotlů na tuhá paliva značek DAKON, BUDERUS a VIADRUS. Revizi kotle na tuhá paliva nám nařizuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Tato revize se provádí jednou za dva roky. Zda provádíte revize kotlů na tuhá paliva může kontrolovat příslušný obecní úřad, který při nepředložení revizní zprávy může udělit pokutu ve výši až 20.000 Kč.

Jsme revizní technici plynových zařízení s dlouholetou praxí. Poskytujeme provedení revize či kontroly plynových zařízení a vyhotovení revizní zprávy v co nejkratším čase.

Nabízíme uživatelům bytových jednotek, stavebním bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, firmám zabývající se správou nemovitostí, provozovatelům shromažďovacích objektů aj. v Praze a okolí, provedení revize či kontroly plynového zařízení za výhodných cenových podmínek v rozsahu E, F a G.

E – zvyšování a snižování tlaku

- regulační stanice plynu

F – rozvod plynů

- domovní plynovody na plynná paliva
- průmyslové plynovody na plynná paliva
- NTL, STL, VTL plynovody na propan butan a jejich směsi
- rozvody technických plynů

G – spotřeba plynu spalováním

- spotřebiče s výkonem pod 50kW na plynná paliva
- kotle s výkonem 50kW a více na plynná paliva
- pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Revize plynového zařízení
Celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou.

Výchozí revize plynových zařízení – musí být zajištěna před uvedením zařízení do provozu.

Provozní revize plynových zařízení – musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978), pokud není stanoveno jinak (opravy, zásahy, odstávky).

Přehled prováděných úkonů
– kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti zařízení (hlavního uzávěru plynu, regulátorů, plynoměrů, uzávěrů, vedení a spojů),
– kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání,
– celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu,
– kontrola úniku plynu,
– kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého,
– kontrola technické dokumentace zařízení,
– vypracování zprávy o revizi plynového zařízení.

Revize a kontroly
Revize plynových zařízení si jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé, provádění revizí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby).

Revize tudíž nejsou pro domácnosti ze zákona povinné, nicméně pokud se jedná o plynové zařízení provozované společenstvím vlastníků, tak je revize třeba zajišťovat, protože provozovatelem je právnická osoba. Domácnosti jsou dle § 62 zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) povinny udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Každá revize/kontrola plynového zařízení má danou platnost, kterou je třeba pravidelně obnovovat. Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení dle následující tabulky:

* Mimo pravidelné lhůty je třeba provést provozní revizi také při převodu plynovodu na jiný než zemní plyn, při jeho rekonstrukci, po skončení zkušebního provozu, po zásazích, které mohly mít vliv na jeho bezpečnost a spolehlivost, po odstavení delším než 6 měsíců nebo po nuceném odstavení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

** Zatímco perioda provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovena legislativně, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce plynového spotřebiče v návodu k obsluze a servisu.

Výchozí revize
Vyhotovení výchozí revize je povinna zajistit společnost, která provedla montáž plynového zařízení před jeho předáním uživateli a provádí jí revizní technik plynových zařízení.

Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení!

Pro provedení výchozí revize jsou potřeba následující podklady:

– projektová dokumentace revidovaného zařízení,
– montážní deník,
– zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejícím zařízení,
– pokud se jedná o spotřebič, tak záznam o revizi spalinové cesty spotřebiče.

Provozní revize
Revize se provádí nejméně 1 x za 3 roky. Provozní revize by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost.

Provozní revize se dále provádí také v případech:

– kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz,
– po skončení zkušebního provozu,
– po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení,
– po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Pro provedení provozní revize budete potřebovat:
– zprávu o výchozí revizi,
– zprávu o poslední provozní revizi,
– záznamy o provedených kontrolách od poslední provozní revize,
– zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízeních,
– záznam o kontrole/čištění spalinové/kouřové cesty spotřebiče,
– zprávy o provozních revizích musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Kontrola
Kontrola plynového zařízení se provádí jednou ročně kromě roku, kdy je prováděna provozní revize plynového zařízení. Kontrola by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost.

Servisní prohlídka plynových spotřebičů
Výrobci plynových spotřebičů doporučují pravidelnou servisní prohlídku pro bezporuchový a bezpečný provoz jejich spotřebičů zpravidla s roční periodou.

Pro plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka podmínkou dodržení záruky na plynový spotřebič.

Servisní prohlídky prováděné po konci záruky zajišťují dlouhodobou funkčnost a bezpečný provoz plynového spotřebiče.

Tyto prohlídky neprovádí revizní technik, ale servisní pracovník mající osvědčení o proškolení od jednotlivých výrobců/distributorů plynových spotřebičů.