Created by SEOregistr
AKTUALITY
Požární-Revize.cz
Ing. Josef Opián
POŽÁRNÍ OCHRANA

Zajistíme pro Vás kompletní vypracování projektů požární bezpečnosti staveb “Požárně bezpečnostní řešení”, a to včetně projednání na místně příslušném odboru Hasičského záchranného sboru.

Cenu Požárně bezpečnostního řešení Vám sdělíme telefonicky a je závislá na rozsahu práce a kvalitě Vašich podkladů.

Požárně bezpečnostní řešení vypracovává v naší společnosti kvalifikovaný autorizovaný inženýr v oblasti požární bezpečnosti staveb. Úspěšnost souhlasných stanovisek je takřka 100%.

Jako součást komplexnosti služeb jsme připraveni pro Vás zajistit revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.
Ceny Vám rádi sdělíme mailem, případně telefonicky, po upřesnění Vašeho požadavku, a rozsahu prací.

 • Revize hydrantů
 • Revize hasicích přístrojů
 • Dodávky přenosných hasicích přístrojů
 • Dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů
 • Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek
 • Označení únikových cest a východů
 • Montáž požárních ucpávek
 • Kontroly požárních ucpávek
 • Kontroly požárních dveří
 • Kontroly požárních klapek
 • Revize a kontroly EPS
 • Dodávky a montáž nouzového osvětlení
 • Kontroly provozuschopnosti nouzového světelní
 • Revize
 • Elektrických spotřebičů
 • Elektrických zařízení
 • Elektrické instalace
 • Bleskosvodů – Hromosvodů
 • Plynových zařízení
 • Plynové instalace
 • Plynových spotřebičů
 • Spalinových cest
 • Požárního odvětrání
 • Technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky‘
 • Kontroly regálů, včetně regálů paletových
 • Kontroly vázacích prostředků
 • Kontroly zdvihacích zařízení

a dále vše dle Vašich potřeb, dle naší dohody.

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

 • provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 • na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím
 • vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
 • provedeme školení o požární ochraně :
 • školení zaměstnanců o PO
 • školení vedoucích zaměstnanců o PO
 • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • odbornou přípravu preventisty PO
 • vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme

Po vyřešení vstupní problematiky Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek. Ve smluvním vztahu se zavážeme plnit následující rozsah služeb :

 • provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
 • aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
 • provádění opakovaných školení o PO
 • konzultačně poradenský servis
 • účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem
 • provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů