Požární-revize.cz
Požární-revize.cz - profesionální služby v BOZP a PO.

Naše společnost se specializuje na poskytování komplexních služeb, které se týkají bezpečnosti práce a požární ochrany. Od poradenského servisu přes provádění školení, vypracování dokumentací, účasti při jednáních státními orgány až po servis a dodávky hasicích přístrojů a dodávky bezpečnostního značení
Provádíme :
Revize hydrantů ,Revize hasicích přístrojů ,Dodávky přenosných hasicích přístrojů, Oprava plnění periodické zkoušky,Dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů , Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek , Označení únikových cest a východů , Kontroly požárních ucpávek , Kontroly požárních dveří ,Kontroly požárních klapek ,Revize a kontroly EPS , Kontroly provozuschopnosti nouzového světelní , Technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky , Kontroly regálů, včetně regálů paletových

Revize
• Plynových zařízení
• Plynové instalace, montáž plynových kotlu, montáž sporáku, montáž odpadů, montáž topení v mědi nebo plast či železo atd.
• Plynových spotřebičů
• Plynové kotle
• Spalinových cest
• Požárního odvětrání

V případě uzavření smluvní spolupráce s naší společností získáte komplexní servis, při kterém můžete starosti o požární ochranu a BOZP „pustit z hlavy“

Co zde najdete?
Na těchto stránkách najdete náš přehled služeb BOZP a požární ochrany, sortiment hasících přístrojů a doplňkového vybavení.
Rychlé objednávky:
774 911 600, opian@pozarni-revize.cz


Vítejte!

Vážení klienti,

Dovolujeme si Vám představit naší komplexnost ve službách BOZP , PO a službách revizích atd...

Již si můžeme dovolit bezkonkurenční cenu uvést za Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 500 Kč/měsíčně,
V případě uzavření smluvní spolupráce s naší společností získáte komplexní servis, při kterém můžete starosti o požární ochranu a BOZP „pustit z hlavy“

NAŠE SPOLEČNOST SE ZÁRUKOU ŽE VÁS OCHRÁNÍME VAŠE PODNIKÁNÍ PŘED PRACOVNÍMI ÚRAZY A SANKCEMI

Ing.Josef Opián, Požární-revize.cz

Víme jak na to!

BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání a jako OSVČ jste postaven na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak abyste chránili jak sebe, tak i jiné osoby, které můžete svoji provozovanou činností ohrozit.

PO se i pro Vás stává povinnosti pokud máte svou provozovnu jste povinnen plnit zákonné povinosti dle zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) pro oblast BOZP

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
  Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP
  Musíte provést kategorizaci prací
  Musíte mít vypracovaný registr rizik
  Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky
  Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
  Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP
  Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
  Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy
  Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory
  Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
  Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
  Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
  Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé


Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) v oblasti PO


 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
  Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
  Musíte vést Požární knihu
  Musíte mít vypracované poplachové směrnice
  Musíte provádět preventivní požární prohlídky
  Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany


Obsah povinností pro školy v oblasti BOZP

Musíte vyhledávat, posuzovat a zhodnocovat všechna rizika spojená s činnostmi a pracovním prostředím ve školských zařízeních
Musíte provádět pravidelná školení a vést o nich dokumentaci a kontrolovat dodržování předpisů
Musíte školit první pomoc – zajišťovat podmínky pro poskytnutí potřebné první pomoci tak aby s touto problematikou byli seznámeni zaměstnanci i žáci a studenti
Musíte zajistit zákaz kouření na pracovišti
Musíte zajistit pracovní podmínky pro těhotné ženy a mladistvé
Musíte provádět roční prověrky BOZP na pracovištích školských zařízení
Musíte řešit pracovní úrazy zaměstnanců a žáků
Musíte vést dokumentace k BOZP a pravidelně ji každý rok aktualizovat
Musíte dbát na práva a povinnosti zaměstnanců, žáků a studentů – dbá na dodržování práv, ale i povinností zaměstnanců i žáků a pravidelně je snimi seznamovat
Musíte provádět revize a kotroly – zajišťovat údržbu používaných zařízení ve škole (např. elektrická zařízení, plynová zařízení, hromosvody, kotelna, tělovýchovné nážadí atd.), případně vyhrazených a jiných technických zařízení

Obsah povinností OSVČ bez zaměstnanců pro oblast BOZP

Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
Musíte mít vypracovaný registr rizik, které na provozované činnosti OSVČ
Musíte mít zpracovanou dokumentaci k OOPP, které se přidělují podle rizikové práce
Musíte dodržovat bezpečnostní přestávky
Musíte mít pracoviště vybavené lékárničkou, podle vyhodnocení pracovních rizik
Musíte se vzájemně informovat o rizicích vyplývajících z pracovní činnosti, pokud je na pracovišti více pracovníků OSVČ nebo jiných podnikatelů (firem)
Musíte mít provedeno bezpečnostní značení na pracovišti (provozovně)
Musíte mít seznámení s návody a provozní dokumentaci ke strojům a zařízením (ruční nářadí)
Musíte zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny osoby, které se na pracovišti zdržují i náhodně
Musíte zajistit pro Vaši práci potřebná školení a zachovávat si potřebné doklady o školení (např. práce ve výškách, práce se stavebními stroji, atd.)