Created by SEOregistr
AKTUALITY
Požární-Revize.cz
Ing. Josef Opián
BOZP

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb. Jistě víte, že podcenění těchto povinností vyplývajících ze současné právní úpravy se nemusí vyplatit.

V oblasti BOZP jsme pro Vás připraveni zajistit následující:

 • Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků

 • Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad

 • Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení

 • Školení zaměstnanců

 • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP

 • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců

 • odborná školení zaměstnanců

 • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení

 • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace

 • Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům

 • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací

 • Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti

 • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců

 • Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách